Naar boven ↑
587 resultaten

Wetgeving

4 maart 2020

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Ingediend bij de Tweede Kamer op 8 februari 2016. Besluit van de minister van SZW van 6 februari 2020 tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020) (Stcrt. 2020, 8613). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Regeling van de minister van SZW van 6 februari 2020 tot wijziging van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen in verband met de aanwijzing van de SVB als uitvoerder van de taken in verband met de meldplicht en nadere regels over de bescheiden op de werkplek (Stcrt. 2020, 8612). Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Regeling van de minister van SZW van 6 februari 2020 tot vaststelling van het toetsingskader voor verzoeken in het kader van artikel 10a van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv) (Stcrt. 2020, 8614). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Besluit van 8 februari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, van het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019,  464) en enkele aanverwante onderdelen van de Verzamelwet 2017 en de Verzamelwet 2018 (Stb. 2020, 57). De artikelen 6, tweede lid, 8, 9, tweede lid, 12, tweede lid, onderdeel b, en artikel 17, onderdeel B, voor wat betreft artikel 10a, eerste en tweede lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie treden in werking met ingang van 1 maart 2020. Het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019, 464) treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Artikel XVIIIa van de Verzamelwet SZW 2017 treedt in werking met ingang van 1 maart 2020. Artikel XIV van de Verzamelwet SZW 2018 treedt ten aanzien van de onderdelen D, E, F en G in werking met ingang van 1 maart 2020. ​​
ontwikkeling, 4 maart 2020