Naar boven ↑

Rechtspraak

inlener/werknemer
Gerechtshof Amsterdam (Locatie Amsterdam), 28 januari 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:215

Inlener die werkzaamheden heeft laten verrichten binnen het kader van zijn bedrijfsuitoefening is zijn zorgplicht niet nagekomen en is aansprakelijk voor de schade van werknemer als gevolg van een ongeluk.

Feiten

Voor het verrichten van werkzaamheden aan of met betrekking tot woningen in eigendom van inlener, waaronder verbouwingswerkzaamheden, heeft inlener herhaaldelijk X ingeschakeld. Van december 2013 tot en met maart 2014 zijn de derde en vierde verdieping van een woning verbouwd, waarvoor eveneens X was ingeschakeld. Werknemer is een bouwvakker en was door X ingehuurd om bij inlener werkzaamheden te verrichten. Op 24 maart 2014 is werknemer naar het ziekenhuis gebracht, nadat hem een ongeval was overkomen. Het ambulanceritformulier vermeldt met betrekking tot dat ongeval dat werknemer bezig was met een inpandige verbouwing, waarbij bij hijswerkzaamheden een grote houten plaat uit een strop is gegleden en op zijn gezicht is terechtgekomen. De kantonrechter heeft in eerste aanleg voor recht verklaard dat inlener aansprakelijk is voor de schade die werknemer heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het ongeval. Verder is inlener veroordeeld tot betaling van € 25.000 aan immateriële schade. Inlener komt op tegen het vonnis.

Oordeel

Kern van de zaak is de vraag of inlener op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond aansprakelijk is voor de schade die werknemer stelt te hebben geleden als gevolg van een ongeval dat hem naar zijn zeggen is overkomen bij het verrichten van verbouwingswerkzaamheden aan een woning van inlener. Als vaststaand wordt aangenomen dat werknemer op 24 maart 2014 werkzaamheden heeft verricht in het kader van de verbouwing en hem daarbij een ongeluk is overkomen, waardoor hij lichamelijk letsel heeft opgelopen. Voor het verweer van inlener dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden en werknemer geen werkzaamheden heeft verricht is geen enkele aanwijzing.

Aansprakelijk op grond van arbeidsovereenkomst?

In tegenstelling tot de kantonrechter volgt het hof werknemer niet in zijn stelling dat inlener als werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst aansprakelijk is voor de schade. Voor aansprakelijkheid op deze grond is allereerst vereist dat op de datum van het ongeval tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond. Aan dit vereiste is niet voldaan. Er is geen sprake van een gezagsverhouding en/of betaling van loon.

Aansprakelijk als inlener?

Inlener is wel op een andere grond aansprakelijk voor de schade. Inlener heeft van de verhuur van woonruimte zijn bedrijf gemaakt, wat ook het geval was ten tijde van de werkzaamheden waarbij het ongeval heeft plaatsgehad; inlener heeft in de uitoefening van dat bedrijf arbeid laten verrichten door werknemer. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen het kader van en feitelijk behorend tot de bedrijfsuitoefening van inlener. Nu tussen partijen geen arbeidsovereenkomst bestond, is inlener op grond van het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk voor de schade als hij zijn zorgplicht niet is nagekomen. Daar is sprake van. Inlener heeft niet gesteld ook maar enige maatregel te hebben getroffen of ook maar enige aanwijzing te hebben verstrekt. Het vonnis wordt bekrachtigd.