Naar boven ↑

Update

Number 09, 2020
Uitspraken van 26 februari 2020 tot 4 maart 2020
Redactie: prof. mr. dr. A.R. Houweling, mr. L. Kirkpatrick, mr. M. Assenberg van Eijsden, mr. M.S.J. Keij, mr. drs. I. Lintsen, mr. A. van der Pol, mr. S. Said en mr. S. Wiersma-Helal.

AR-annotatie
Graag wijs ik u op de AR-annotatie van Jan-Pieter Vos bij AR 2019-1258. In deze noot schetst Vos het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en gaat hij onder meer in op ADV-dagen alsook bijzondere verlofdagen (‘soul searching’ dagen enz.). Tevens staat hij stil bij de doorwerking van Uniegrondrechten in het arbeidsrecht. Een onderwerp dat elke arbeidsrechtjurist zich eigen moet maken. Kortom, lees zijn noot hier!

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

HvJ EU: wel overgang van onderneming ondanks niet overnemen van bussen bij concessiewisseling busvervoer (nuancering Finse bussen-arrest)
In AR 2020-0253 nuanceert het Hof van Justitie EU het Finse bussen-arrest (kapitaalintensieve sector zonder overdracht kapitaal, geen ovo). Het Hof oordeelt nu dat als een verkrijger, wegens door de aanbestedende dienst opgelegde wettelijke, technische en milieuvereisten, bedrijfsmiddelen (bussen) niet overneemt, dit niet noodzakelijkerwijs een belemmering vormt voor de kwalificatie van deze overname van bedrijfsactiviteiten als overgang van onderneming, voor zover op grond van andere feitelijke omstandigheden, zoals de overname van de meerderheid van het personeel en de voortzetting, zonder onderbreking van die activiteit, kan worden vastgesteld dat de identiteit van de betrokken economische eenheid behouden is.

Werknemers hebben recht op vrijstelling van werk, indien er feitelijk geen werk meer voorhanden is
In AR 2020-0237 oordeelt de kantonrechter als volgt. In het kader van goed werkgeverschap wordt veelal aangenomen dat een werknemer in beginsel recht op arbeid in de zin van feitelijke tewerkstelling heeft. Het onderhavige geval betreft feitelijk de omgekeerde situatie, namelijk de vraag of een werknemer aanspraak kan maken op een vrijstelling van arbeid. Vaststaat dat er voor de werknemers geen werk meer is en ook niet meer gaat komen. Uniport heeft in het overleg met FNV te kennen gegeven dat zij niet eerder dan wanneer het Sociaal Plan is vastgesteld in overweging wil nemen om de werknemers vrij te stellen van de verplichting om op het werk aanwezig te zijn. De vraag waarom de aanwezigheid van de werknemers op de werkvloer daarvoor noodzakelijk is, beantwoordt Uniport feitelijk niet. Ontdaan van alle franje komt het er dan op neer dat Uniport zonder enige grond haar werknemers wil blijven verplichten om, in ploegendiensten, op de werkvloer aanwezig te zijn in een situatie dat er geen werk is en ook niet meer gaat komen. Dat handelen van Uniport is niet anders te betitelen dan in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap.

Verlies leaseauto na 31 jaar niet in strijd met artikel 7:613 BW, compensatie voor vervangend vervoer op grond van artikel 7:611 BW
In AR 2020-0246 oordeelt de rechter dat Arcadis een Mobiliteitsregeling in de cao kent die voorziet in de leaseautovoorwaarden. Een van de voorwaarden is dat jaarlijks een x-aantal zakelijke kilometers moet worden gereden. Werkneemster voldeed aan deze voorwaarden, maar sinds 2018 niet meer. De rechter oordeelt dat geen sprake is van een onvoorwaardelijk verkregen recht (FNV/Pontmeyer-arrest) en derhalve een wijziging mocht plaatsvinden (FairPlay-arrest). Omdat werkneemster er per saldo op achteruit gaat in inkomen, acht de rechter op grond van artikel 7:611 BW aanvulling geboden (€ 170 per maand).

Overtreding geheimhoudingsbeding door WhatsApp-bericht leidt tot (gematigde) boete
In AR 2020-0241 oordeelt de rechter dat werknemer met het verzenden van een WhatsApp-bericht aan dertig klanten van werkgever met daarin de melding van zijn vertrek alsmede bedrijfsgegevens (levertijden, enz.) het geheimhoudingsbeding heeft overtreden. De gevorderde boete van € 200.000 wordt niet onderbouwd. De boete wordt sterk gematigd tot € 1.000.

AR Poll
77% is het eens met de stelling: ‘Een verzoek van de werknemer tot gedeeltelijke beëindiging met behoud van transitievergoeding, past niet in het wettelijk stelsel.’
De nieuwe stelling luidt: ‘Werkgevers dienen adequate maatregelen te treffen om werknemers tegen het coronavirus te beschermen.’ Breng hier uw stem uit.

Inzenden eigen rechtspraak
Steeds vaker ontvangen wij ingezonden rechtspraak. Dank daarvoor! Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de arbeidsrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar ar-updates@budh.nl.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling en mr. L. (Linde) Kirkpatrick (hoofdredactie)
Mr. I. (Imke) Lintsen

Hof van Justitie van de Europese Unie

Hof

Rechtbank