Naar boven ↑

Rechtspraak

Lebara B.V./werknemer
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam), 8 mei 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:2541
Onterechte verwijten aan legal officer met betrekking tot waardering internationale onderneming bij verkoop. Werknemer treft geen verwijt van lagere herwaardering aandelen na verkoop. I-grond niet bedoeld als reparatiegrond. Afwijzing ontbindingsverzoek.

Feiten

De totale Lebara onderneming (hierna: de Lebara Group) is een internationale provider binnen de telecommunicatiebranche van telefoon- en prepaidabonnementen. De intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van de activiteiten van de Lebara Group wereldwijd zijn door de oprichters ondergebracht in de aparte vennootschappen YGT en YT. Werknemer is op 1 oktober 2009 bij Lebara B.V. in dienst getreden. Zijn salaris bedraagt € 16.834 bruto per maand, inclusief vakantiegeld. Werknemer heeft daarnaast (mogelijk) recht op een bonus onder het zogenoemde SIS-plan (share in succes). Volgens het functieprofiel van werknemer is hij verantwoordelijk voor het managen van alle juridische kwesties binnen de groep en wordt hij daarbij ondersteund door een klein team van juristen. De oprichters wilden op enig moment hun aandelen in de Lebara Group, YGT en YT verkopen. Per 13 september 2017 is de eigendom in de vennootschap Vieo komen te rusten. De koopprijs van € 342,3 miljoen is door Vieo gefinancierd door een obligatielening, uitgegeven door de Noorse vennootschap Nordic Trustee AS. De aandelen zijn als zekerheid aan Nordic Trustee verpand. De aandelen in YGT en YT zijn voor € 16,3 miljoen overgegaan. Bij brief van 15 september 2017 heeft een van de oprichters aan werknemer medegedeeld dat hij onder de werking van het SIS-plan een bonus van € 300.000 kreeg toegekend. De eerste tranche van de bonus (€ 150.000) is door Lebara voldaan. Het tweede deel (nog) niet. Op enig moment heeft Nordic Trustee de eigendom van de aandelen in de Lebara Group, YGT en YT naar zich toegetrokken, omdat Vieo niet aan haar verplichtingen voldeed. Nordic Trustee heeft de Lebara Group, YGT en YT in mei 2019 opnieuw laten waarderen. Deze herwaardering viel lager uit. Vervolgens is, onder meer door een extern onderzoeksbureau, de rol van werknemer bij de verkoop van de aandelen onderzocht. Hangende het onderzoek is werknemer geschorst. Hij heeft zijn werkzaamheden voor Lebara niet meer hervat. Lebara verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen (e-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), dan wel een combinatie van die twee gronden (i-grond). Lebara stelt daartoe dat werknemer ernstig tekort is geschoten in zijn rol van legal officer van de Lebara Group. Werknemer verzoekt op zijn beurt betaling van het restant van de SIS-bonus van € 150.000 bruto.

Oordeel

E-grond

Naar het oordeel van de kantonrechter is onvoldoende komen vast te staan dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Het is de kantonrechter daarbij in het bijzonder niet duidelijk geworden waarom werknemer enig verwijt zou treffen voor de lagere herwaardering van de aandelen van de Lebara Group. Dat er bij de verkoop van de Lebara Group, YGT en YT schimmigheden of onregelmatigheden hebben plaatsgevonden mag zo zijn; dat werknemer daarbij heeft geholpen, dat heeft veroorzaakt of dit binnen het bereik van werknemer heeft gelegen, is niet gebleken. Werknemer is bij de financiering van de transactie niet betrokken geweest en dat hij de geldschieters van Nordic Trust had moeten waarschuwen voor iets waar hij geen weet van heeft gehad of geen betrokkenheid bij had, komt niet redelijk voor. Dat werknemer van de lagere herwaardering van de aandelen iets relevants te verwijten valt, is niet gebleken. Ook het verwijt omtrent onvolkomenheden in de documentatie snijdt geen hout. Het enkele feit dat ten aanzien van de gelieerde ondernemingen mogelijk formele stukken ontbreken, is bovendien niet voldoende, nu gevolgen daarvan ook niet nader zijn verduidelijkt. Het verzoek op deze grond wordt afgewezen.

G-grond

Hoewel de kantonrechter ter zitting heeft geconstateerd dat (inmiddels) sprake is van een zekere aantasting van de onderlinge verhoudingen, is zij van oordeel dat de verstoring niet zodanig is dat deze niet meer kan worden opgelost. Lebara heeft daartoe tot op heden geen enkele poging ondernomen. Werknemer is tot overleg zeer bereid en Lebara zou dat ook moeten zijn. Het beroep op de g-grond strandt.

I-grond

Ook de i-grond biedt Lebara geen soelaas; in wezen tracht zij de niet-geslaagde e- en g-grond te repareren met een beroep op de i-grond en daar is deze grond niet voor bedoeld. De conclusie is derhalve dat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

SIS-bonus

Anders dan Lebara stelt, wordt geoordeeld dat de toezegging van Lebara van 15 september 2017 door Lebara dient te worden nagekomen. Het betreft een ongeclausuleerde toezegging. Lebara dient het restant van de bonus (€ 150.000), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 september 2019, aan werknemer te voldoen.