Naar boven ↑

Rechtspraak

Epin Shelters B.V./X; Shades Concepts B.V.; Y B.V.
Rechtbank Oost-Brabant (Locatie 's-Hertogenbosch), 8 mei 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:2562
Kort geding. Onrechtmatig handelen van voormalig werknemer door na afloop van zijn dienstverband oud-werkgever te beconcurreren door stelselmatig relaties en werknemers te benaderen van ex-werkgever. In de arbeidsovereenkomst is geen concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen.

Feiten

Epic Shelters B.V. (hierna: Epic Shelters) houdt zich bezig met het ontwerpen, de ontwikkeling, verkoop en verhuur van schaduwoplossingen. X is op 1 december 2015 in loondienst getreden bij Epic Shelters in de functie van algemeen manager. In de tussen Epic Shelters en X tot stand gekomen arbeidsovereenkomst is onder meer een geheimhoudingsplicht en boetebeding opgenomen. In maart 2018 heeft X, Y B.V. opgericht. Eind oktober hebben X en Epic Shelters een beëindigingsovereenkomst gesloten. In deze beëindigingsovereenkomst is onder meer een bepaling opgenomen over de geheimhouding en in te leveren eigendommen. Op 5 november 2019 heeft X Shades Concepts opgericht. Blijkens het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel verkoopt en verhuurt Shades Concepts toebehoren van evenementen en festivals. Op 5 januari 2020 heeft X een e-mailbericht gestuurd aan verschillende personen, die volgens Epic Shelters allen relaties zijn van Epic Shelters. Bij brief van 20 januari 2020 heeft de advocaat van Epic Shelters X gesommeerd om per direct het gebruik van alle hulpmiddelen die hij via Epic Shelters heeft verkregen te staken en gestaakt te houden, alsmede om per direct alle met Epic Shelters concurrerende werkzaamheden te staken en gestaakt te houden en geen direct of indirect contact meer te zoeken met leveranciers, klanten en relaties van Epic Shelters. X heeft aan voornoemde sommatie geen gehoor gegeven. De vorderingen van Epic Shelters zijn onder andere gericht op het beëindigen van een volgens haar onrechtmatige situatie waardoor X onder meer wordt verboden zakelijk contact te hebben met relaties van Epic Shelters en werknemers van Epic Shelters te benaderen.

Oordeel

Vast staat dat in de arbeidsovereenkomst tussen Epic Shelters en X geen concurrentie- noch een relatiebeding is opgenomen. X meent echter dat hij niet onrechtmatig handelt jegens Epic Shelters door de betreffende klanten te benaderen ten behoeve van zijn eigen onderneming omdat vrijwel al deze relaties, al vóórdat zij als relaties van Epic Shelters konden worden gekwalificeerd, relaties waren van X. X miskent hiermee echter dat deze klanten inmiddels behoren tot het duurzame bedrijfsdebiet van Epic Shelters. Dat dit (grotendeels) komt door X, die deze relaties bij een andere werkgever, die zich niet bezighoudt met de verkoop en verhuur van shelters, heeft geworven en bij Epic Shelters heeft aangebracht, doet hieraan niet af. Niet in geschil is immers dat X dat heeft gedaan in loondienst en ten behoeve van Epic Shelters. Dat behoorde tot zijn taken en daarvoor kreeg hij ook betaald. X heeft op die manier het duurzame bedrijfsdebiet van Epic Shelters mee helpen opbouwen. Dit brengt niet mee dat wanneer X vertrekt bij Epic Shelters en een met Epic Shelters concurrerend bedrijf opstart, hij die relaties zonder meer kan meenemen. Een en ander zou anders hebben gelegen wanneer X hierover afspraken zou hebben gemaakt met Epic Shelters, bij zijn arbeidsovereenkomst of bij de beëindigingsovereenkomst. Vast staat echter dat hij dit niet heeft gedaan. Het voorgaande kan dan bezwaarlijk anders worden opgevat dan dat X met behulp van vertrouwelijke gegevens die hij verkregen heeft tijdens zijn dienstverband met Epic Shelters, te weten de namen van klanten die inmiddels (mede) door zijn eigen inspanningen duurzaam met Epic Shelters zijn verbonden, stelselmatig klanten van Epic Shelters benadert, waardoor het opgebouwde debiet van Epic Shelters wordt afgebroken. X erkent immers dat hij aanbiedingen doet die onder de prijs van Epic Shelters gaan, welke prijs hij kent als voormalig werknemer van Epic Shelters. De onrechtmatigheid van het handelen van X is hiermee gegeven. Epic Shelters heeft bovendien nog aangevoerd dat X wist wanneer Epic Shelters bij haar klanten langs zou gaan en dat hij de betreffende relaties steeds benaderde vlak voordat Epic Shelters dat deed, hetgeen X niet heeft weersproken. X heeft evenmin weersproken dat hij op 2 oktober 2019 per e-mail aan alle relaties van Epic Shelters zijn naderende vertrek bij Epic Shelters heeft aangekondigd en dat hij daaronder zijn nieuwe telefoonnummer heeft weergegeven. Het onrechtmatig handelen van X als ex-werknemer van Epic Shelters heeft in het maatschappelijk verkeer tevens als onrechtmatig handelen van Y B.V.en Shades Concepts te gelden. De voorzieningenrechter verbiedt X c.s. eveneens om werknemers van Epic Shelters ertoe te bewegen om de arbeidsverhouding met Epic Shelters te beëindigen.