Naar boven ↑

Rechtspraak

Swissport Amsterdam B.V./werknemer
Gerechtshof Amsterdam (Locatie Amsterdam), 25 februari 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:584

Niet direct zelf melding maken van de schade aan het vliegtuig, met alle veiligheidsrisico’s van dien, is zodanig verwijtbaar handelen dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Feiten

Werknemer is op 16 maart 1987 in dienst getreden van Swissport. Binnen Swissport gelden diverse veiligheidsprocedures. Bij de afhandeling van een binnengekomen vliegtuig is werknemer bij het aansluiten van de trap tegen de achterste deur van het vliegtuig aangekomen. A, met wie werknemer samen in die dienst zat, heeft het incident gemeld bij terugkomst. Het vliegtuig is vanwege de schade niet vertrokken. Werknemer is diezelfde dag geschorst in afwachting van het onderzoek. Conform de cao heeft een onderzoekscommissie onderzoek gedaan, waarbij werknemer is gehoord. A heeft verklaard dat hij heeft gezien dat de schade door de trap was veroorzaakt, maar dat werknemer ontkende dat hij de schade had veroorzaakt. Werknemer heeft de schade ook niet zelf gemeld. In de verklaring van werknemer is opgenomen dat hij van mening is de schade niet veroorzaakt te hebben. Op 18 februari 2019 is werknemer op staande voet ontslagen. Reden daarvoor is dat er een ‘geen contact regel’ geldt, die inhoudt dat de trap het vliegtuig niet mag raken. Bovendien had werknemer de schade moeten melden. In eerste aanleg is het ontslag op staande voet vernietigd. Swissport komt op tegen het vonnis.

Oordeel

Het hof overweegt dat Swissport terecht groot belang hecht aan het naleven van diverse veiligheidsregels en het in het kader van de vliegveiligheid volgen van de binnen haar onderneming geldende procedures. Ook ingeval wordt uitgegaan van de juistheid van de verklaring van werknemer, dat hij bij het aansluiten van de trap aan de achterdeur van de vliegtuig niets van de aanraking van de trap met het vliegtuig heeft gemerkt, had werknemer, toen hem duidelijk werd dat hij het vliegtuig wel had geraakt, hiervan melding moeten maken bij Airside Operations. Werknemer kan daarom worden verweten dat hij, als  veroorzaker van de aanrijding en verantwoordelijke voor het aansluiten van de trap, de voor een dergelijke situatie geldende en bij hem bekende procedures op diverse punten niet heeft gevolgd. Naar het oordeel van het hof leveren deze feiten en omstandigheden echter geen dringende reden op voor een ontslag op staande voet. Ten eerste omdat niet is komen vast te staan dat werknemer de schade (bewust) niet heeft willen melden, hetgeen Swisspost mede aan de dringende reden ten grondslag heeft gelegd. In de tweede plaats acht het hof, naast de lengte van het dienstverband – ten tijde van het ontslag bijna 32 jaar – van belang dat werknemer in januari 2018 nog een goede beoordeling van Swissport heeft gekregen en ook in de jaren daarvoor goed tot zeer goed door Swissport is beoordeeld. Wel is het hof van oordeel dat het niet volgen van de geldende procedures, in het bijzonder het niet direct zelf melding maken van de (mogelijke) schade aan het vliegtuig met alle mogelijke veiligheidsrisico’s van dien, zodanig verwijtbaar handelen en nalaten betreft dat van Swissport in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, met toekenning van een transitievergoeding.